Fler ändringar i Plan- och bygglagen

Ett antal ändringar har antagits i PBL för att förenkla ny- och ombyggnationer, bland annat genom att undanta fler åtgärder från krav på bygglov. Men de ställer också höga krav på fastighetsägare att sätta sig in i vilka regler som gäller, säger Beatrice Udén, fastighetsjurist på Fastighetsägarna.

Lagstiftaren har under de senaste åren försökt att påskynda byggtakten i Sverige. Ett exempel är ett antal ändringar som är på gång i Plan- och bygglagen, PBL. Ändringarna handlar bland annat om att underlätta övergången till förnybar el. Förslaget innebär att bygglov inte ska krävas för att montera solcellspaneler och solfångare på en byggnad, om de följer byggnadens form.
– År 2011 trädde nya PBL i kraft. Tanken var att förenkla och förtydliga lagstiftningen. Men lagen innehöll flera otydligheter och brister, vilket har lett till behov av en rad lagändringar under åren som gått, säger Beatrice Udén som är fastighetsjurist på Fastighetsägarna i Göteborg.

Efter tio år på stadskontoret i Göteborg är hon väl insatt i PBL och de frågeställningar som hör samman med lagen.
– Sedan 2011 har det införts en del förenklingar och det har varit positivt. Men när det införs många undantag kan lagen också bli mer otydlig för den enskilde fastighetsägaren, säger hon.
Undantaget för solcellspaneler och solfångare gäller till exempel inte för byggnader eller i områden som är särskilt värdefulla från en historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, så kallade 8:13-områden. Ändringarna i PBL har inneburit förändringar avseende kraven på bygglov för flera åtgärder men ställer också höga krav på fastighetsägare och byggherrar att sätta sig in i lagstiftningen.
– Det är lätt att göra fel, och om man gör fel kan man bli tvungen att betala en byggsanktionsavgift som kan uppgå till höga belopp. Det krävs exempelvis inte bygglov för att färga om, byta tak och fasad som vetter mot en kringbyggd gård, vilket förenklar för fastighetsägaren. Men då måste fastighetsägaren å andra sida veta vad som räknas som en kringbyggd gård och att bygglov fortfarande krävs för åtgärder ut mot gatan. Undantagen har ofta undantag, konstaterar hon.
– Det man skulle kunna önska är att lagstiftaren tar ett helhetsgrepp om plan- och bygglagstiftningen och att regelverket förenklas på ett reellt sätt för fastighetsägarna. Det är viktigt att det är lätt att göra rätt.

På Nordic PropertyExpos förvaltningsscen rätar Beatrice Udén ut frågetecknen kring nyheterna i PBL och andra aktuella frågor.

Solcellspaneler