Gränsöverskridande samarbeten driver grön utveckling

Organisationen Gröna Städer, som samlar såväl privata som offentliga aktörer inom hållbar samhällsbyggnad, står bakom en paviljong och ett seminarieprogram med hållbarhetsfokus på Nordic PropertyExpo.

Många utmaningar som omställningen till ett hållbart samhälle för med sig skulle kunna lösas snabbare om fler aktörer hittade nya samarbeten över inrotade gränser mellan olika branscher. Det är den bärande tanken bakom organisationen Gröna Städer, en medlemsorganisation för såväl privata som offentliga aktörer som på olika sätt verkar för en hållbar samhällsutveckling.

På Nordic PropertyExpo organiserar Gröna Städer ett seminarieprogram med hållbarhetsfokus. Medlemmar och samarbetspartners lyfter frågeställningar och presenterar möjliga lösningar på olika utmaningar, bland annat hur de internationella hållbarhetsmålen ska kunna uppnås.
– Många organisationer fokuserar på en viss bransch eller teknik. Men om man vill bygga hållbart måste man samarbeta över gränserna. Det går snabbare framåt om man har med sig alla ämnesområden och också alla typer av aktörer, från det lilla företaget som tillverkar gröna återvinningslådor till det stora internationella bolaget och den enskilda kommunen. Det leder till en öppen dialog och snabbare resultat, säger Anders Ekdahl, ordförande i Gröna Städer.

På mässgolvet deltar organisationen med en grön paviljong där ett tiotal producerande medlemsorganisationer ställer ut. Anders Ekdahl betonar betydelsen av det personliga mötet, inte minst i vår tid när en stor del av vår interaktion sker på digital väg.
– Det handlar inte bara om att man har någonting att sälja. Det viktiga på längre sikt är att komma med i ett sammanhang där man får tillfälle att diskutera vilka behov om finns och vilka lösningar som behövs.
– Fördelen med att delta i en samlingspaviljong för den enskilde företagaren är att det blir ett mindre åtagande. Eftersom några av våra utställare kanske inte skulle ha ställt ut om de inte haft draghjälp av varandra i vår paviljong bidrar den också till en breddning av mässan som kommer alla till del, säger han.

I höstas samlade Gröna Städer kunniga personer från den politiska sfären, näringslivet, intresseorganisationer och forskningsvärlden och bildade Hållbarhetskommissionen. Syftet är att undersöka hur regeringens styrning på hållbarhetsområdet nått ner på den lokala nivån och vilka verktyg kommunerna behöver för att lyckas i sitt hållbarhetsarbete.
– Det har ökat intresset från den kommunala sidan att vara med och driva de här frågorna tillsammans med Gröna Städer, konstaterar Anders Ekdahl.

Gröna Städer