Stark byggkonjunktur på nordisk nivå

Anna BromanDen goda makroekonomiska utvecklingen ger en stark byggkonjunktur i de nordiska länderna, visar Sveriges Byggindustriers och dess nordiska motsvarigheters gemensamma prognos. Men bristen på arbetskraft har en återhållande effekt och de kommande åren spås en dämpning i tillväxten.

Varje år samlas Sveriges Byggindustrier och organisationens motsvarigheter i de andra nordiska länderna för att göra en gemensam prognos för den nordiska byggkonjunkturen. Den senaste prognosen över utvecklingen i Norden 2017 och 2018 presenterades i januari och gav en övervägande positiv bild av läget. Den nordiska byggkonjunkturen är generellt stark tack vare en god makroekonomisk utveckling som gynnar byggindustrierna i alla nordiska länder.
– Bostadsbyggandet i Sverige har ökat under ett antal år, men vår bedömning är att det nådde sin topp under 2017. Men både i Danmark och på Island kommer bostadsproduktionen att öka under 2018, berättar Anna Broman, bostadspolitisk expert på Sveriges Byggindustrier, som direkt efter Nordic PropertyExpo åker till Köpenhamn för att arbeta med prognosen för kommande period.

En problematik som är gemensam för de nordiska länderna är att högkonjunkturen har fört med sig en brist på erfaren personal. Byggarbetsmarknaden växer över hela Norden men bristen på arbetskraft är en återhållande faktor.
– Bristen på personal är särskilt stor till arbetsledande positioner. Men både yrkesarbetarsidan och ingenjörssidan lider av kompetensbrist. Vi förväntar oss en sysselsättningsökning i samtliga länder de närmaste åren, säger hon.
Prognosen visar också på skillnader mellan länderna. När det gäller exempelvis anläggningsbyggnader är utvecklingen differentierad. I Sverige och Norge har utvecklingen varit stark de senaste tio åren, medan Finland och Island, som drabbades hårdare av finanskrisen, uppvisar en mer blygsam tillväxt. När det gäller lokalinvesteringar är bilden relativt likartad.

Bostadsbyggandet uppvisar också skillnader, en märkbar inbromsning i Sverige men fortsatt tillväxt i Danmark och på Island. Bägge länderna uppvisade en kraftig nedgång i samband med finanskrisen och upplever fortfarande en återhämtning.
– I Danmark, som har kommit igång framförallt sedan 2013, förväntar vi oss en fortsatt ökning, om än i något långsammare takt, säger Anna Broman. För den svenska byggbranschen har Sveriges Byggindustrier hunnit göra en ny prognos efter den gemensamma nordiska prognosen. Resultatet tyder på en kraftig inbromsning i nybyggnationen under de kommande åren.
– Vi räknar med en minskning av antalet påbörjade bostäder på upp till 30 procent fram till 2019. En intressant motvikt till den utvecklingen är ökande investeringar inom anläggningssektorn.