En sann possibilist gör allt han kan

Nu behöver vi öka tempot. Och alla krafter behövs för att vi ska klara den klimatomställning som är helt nödvändig. Anders Ådahl, forskningsledare för energiforskning på Chalmers, är säker: – Vi har kommit till den punkt där det är privatekonomiskt intressant att vara klimatsmart.

Den extremt torra sommaren kan inte ha undgått någon. Inte heller bränderna som härjade i Kalifornien förra sommaren. Den klimatförändring som forskarna länge varnat för håller på att bli en verklig ¬ het att förhålla sig till. – Det vi har sett i sommar är helt i linje med de scenarion som forskarna länge varnat för. Det blir mer extremt väder som torka, mer skyfall och mer kyla, säger Anders Ådahl.

Trots de något alarmistiska budskapen är han i grund och botten varken pessimist eller optimist. Han kallar sig för possibilist (från engelskans possibility).
– Jag vet inte om vi fixar det, men jag tror det är möjligt. När människan inser att det allvar är vi också duktiga på att klara av situationen. Och det är där vi står idag. En varm sommar var kanske det som behövdes som en varningsklocka, säger han.

Han är specialist på energisystem och energipolitik och jobbar med att samordna energiforskning på Chalmers. Under det senaste året har han arbetat på uppdrag av regeringen med en utredning som blev klar i oktober. Uppdraget handlade om att se över styrmedel och regel¬verk för att få mindre aktörer (till exempel bostadsrättsföreningar och privatpersoner) mer aktiva i energi¬omställningen på ett sätt som är samhällsekonomiskt motiverat för att nå de politiska energi- och klimatmålen.

I utredningen pekar han på tre möjligheter som även berör fastighetsägare och som kommer att vara avgörande för att vi ska klara omställningen in om energiområdet. Att jobba med energieffektiviseringar är en av dem. Minst hälften av alla åtgärder som behöver vidtas globalt handlar nämligen om att förbruka mindre energi. Den största potentialen finns i att ställa om de värmesystem som idag drivs med direktverkande el.

För det andra kan fastighetsägare bli mer flexibla i förbrukningen av energi. Det finns till exempel möjligheter att lagra energin för att kunna ladda på när priset är lågt och att använda energin när priset är högt.
– I takt med den ökade digitaliseringen ökar också möjligheterna att effektivt styra utrustningar så att energin används när det är ekonomiskt mest fördelaktigt, menar Anders Ådahl.

Den tredje stora trenden som är på väg att explodera handlar om att använda solenergin. Anders Ådahl menar att vi i framtiden kommer att se allt fler fastighetsägare som blir egna elproducenter.
– Redan nu är det bra ekonomi i att producera sol-el, i alla fall för mindre fastighets – och villaägare. Det regelverk och de stöd som finns är gynnsamma för plånboken.

Ett annat framtidsscenario Anders Ådahl spår är att det kommer finnas fler lokala så kallade energisamhällen, att några fastighetsägare går samman för att till exempel investera i solpaneler för att nyttja bästa solläget. Man kan också gemensamt investera i batterier för att kunna lagra överskottsel och använda energin effektivt.

– Här tror jag små och mellanstora fastighetsägare har mycket att vinna. Ofta ser man på energiförbrukningen i en fastighet. Men att samverka mellan fastigheter kan ha stora ekonomiska fördelar. Trots orosmolnen finns det ändå ljusglimtar i klimatmörkret. Bland annat har elanvändningen i Sverige inte ökat trots att BNP stigit.

– Det är ett tecken på att vi är på rätt väg. Samtidigt ser vi nu hur elen som energibärare är på stark frammarsch. Mer el till transporter och till industrin kommer ställa krav på samverkan mellan fastighetsbranschen och övriga branscher. Att hitta gemensamma vägar fram tror jag att vi får se mer av. Det kommer vara gynnsamt för både fastighetsägaren och systemet i stort.

Vill du lyssna mer på Anders Ådahl på Nordic Property Expo? Han deltar i kunskapsspåret ”Att energieffektivisera smart och hållbart”. Den 16 oktober klockan 13.05 – 13.35 Klimat, energi och forskning. Vad säger forskningen att vi kan göra för klimatet? Anders Ådahl forskningsledare för energiforskning på Chalmers inleder.

Anmäl dig här

FN:s globala hållbarhetsmål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Läs mer på globalamalen.se