Så mycket mer än bara en mässa

På Nordic Property Expo erbjuder vi dig en möjlighet att fördjupa dina kunskaper i olika aktuella ämnen. Ta chansen att inte bara besöka mässan och göra affärer utan också delta i våra halvdagsseminarier.

På Nordic Property Expo arrangerar vi kunskapsspår inom åtta olika ämnen, inom varje ämne får du kunskap om de senaste trenderna och en inblick i vad aktuell forskning säger. Du kommer också kunna ta del av andras praktiska erfarenheter. Ibland låter vi en panel belysa flera perspektiv i ämnet. Kunskapsspåren ser lite olika ut beroende på innehåll – gemensamt är dock att du kommer att gå därifrån med ny energi och nya insikter.

Bokningen för spåren öppnar inom kort.

Kunskapsspår 15 oktober

Så utvecklar och mäter vi hållbara städer och samhällen

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Den snabba och stora inflyttningen innebär att det ställs nya krav på att urbaniseringen blir inkluderande och hållbar.

På det här kunskapsspåret fördjupar vi tankarna kring varför dialog, samverkan och en gemensam målbild är avgörande för att utveckla staden ekonomiskt och socialt. Du får mer förståelse för vilken betydelse kulturen har i stadsutvecklingen och du lär dig mer om hur man sätter hårda siffror på mjuka värden.

15 oktober kl 9-12

Att energiinvestera smart och hållbart

Att nya hållbara energilösningar kommer ha stor betydelse för framtiden råder det inga tvivel om. Vi står inför det stora tekniksprånget där tekniken blir billigare, mer tillförlitlig och mer effektiv. Det globala klimathotet och krav från konsumenterna innebär att vi nu snabbt måste ställa om.

Men hur gör man? Ta del av den senaste forskningen inom förnybar energi, energieffektivitet och energilagring. Få konkreta tips på vad du bör du tänka på när du investerar i nya energilösningar. Ta del av exemplet Vårgårdabostäder som gjort resan från läckande 50-talsfastigheter till nollenergihus.

15 oktober kl 9.15 – 12.15

Så bygger och utvecklar vi trygga och socialt hållbara stadsdelar

Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld. Det gäller såväl inom stater som inom städer, kvarter och fastigheter. Trygga och inkluderande samhällen är också grunden för ekonomisk, miljömässig och social utveckling.

Under kunskapsspåret sätter vi fokus på hur du kan jobba för att utveckla trygga och socialt hållbara städer. Genom trygghetsarbete får du minskad omflyttning, mindre skadegörelse, fler verksamheter i fastigheterna och bättre relationer med kommunen. Trygghetssamverkan är både mål och medel för en hållbar utveckling och ett framgångsrikt fastighetsföretagande.

15 oktober kl 13-16

Delningsekonomin som konkurrensfördel i dina fastigheter

Vi behöver lämna slit- och slängsamhället bakom oss och minska vårt ekologiska fotavtryck. En cirkulär fastighetsförvaltning är därför ett nytt sätt att se på hur vi producerar och konsumerar varor och resurser i våra fastigheter. Det innebär inte bara miljöfördelar utan även ekonomiska fördelar för dig som fastighetsföretagare såsom ökad konkurrenskraft och starkare position på marknaden.

Under detta kunskapsspår får du inspiration kring hur du som fastighetsägare med digitaliseringens hjälp kan finna nya affärsmodeller. Hyresgästerna i din fastighet kan spela huvudrollen när materiella resurser används mer effektivt i den nya delningsekonomin.

15 oktober kl 13.15-16.15

Kunskapsspår 16 oktober

Så blir du en klimatvinnare med hjälp av proptech

Hur vi konsumerar och producerar varor och tjänster har stor påverkan på vårt klimat. Kan vi med proptech och delningsekonomi ställa om till en hållbar konsumtion som minskar vårt ekologiska fotavtryck? De tekniska lösningarna genererar konkurrenskraftiga tjänster som i sin tur ger tillväxt och sysselsättning. Lär dig mer om de möjligheter som digitaliseringen erbjuder ur tre perspektiv: staden, fastigheten och hemmet.

16 oktober kl 9-12

Om ränta, flyttkedjor och bostadsbyggande

Fastighetsbranschen är det nav kring vilket den svenska tillväxten kretsar. Att säkra den ekonomiska tillväxten för branschen på både en global och lokal marknad är därför av vikt inte bara för de enskilda bolagen utan även för samhället i stort. Ändå står den svenska bostadsmarknaden och stampar. Att unga människor kan flytta hemifrån är till exempel av största vikt för att vi ska leva upp till hållbarhetsmålet att främja ungas anställning, utbildning och praktik. En bostad är ofta en förutsättning för att kunna flytta till jobb och utbildning.

Så hur får vi fart på rörligheten på bostadsmarknaden? Vad händer med räntan och kan vi avskriva hotet om en bostadsbubbla? Under kunskapsspåret tar vi tempen på den nordiska fastighetsmarknaden. reder vi ut var vi står och vad som kan göras.

16 oktober kl 9.15-12.15

Ändrade konsumtionsmönster, både hot och möjlighet för lokalmarknaden

Staden som handelsplats är inne i ett systemskifte. Användningen av butiksytor förändras i takt med nya konsumtionsvanor. Det finns två tydliga trender. E-handeln växer snabbt samtidigt som medvetenheten om att en ständigt ökande konsumtion inte är en hållbar utveckling. Många börjar se fördelarna med en hållbar konsumtion som ger mindre klimatpåverkan.

Samtidigt är rädslan för tomma butikslokaler påtaglig. Vi måste därför våga prova nytt och tänka utanför ramarna. På detta kunskapsspår diskuterar vi hur denna utveckling skapar nya affärsmodeller och du får ta del av kreativa exempel från de som ligger i framkant.

16 oktober kl 13-16

Oslo - Hamburg den nya 11-miljonersregionen

En fungerande och stabil infrastruktur är grunden för alla framgångsrika samhällen men i Norden har vi halkat efter. Nu finns förutsättningar för flera stora och viktiga infrastrukturprojekt som kan koppla samman den nordiska regionen. Till exempel finns det långt gångna planer på en järnväg mellan Oslo och Köpenhamn med förlängning via tunnel till Hamburg, vilket skapar en ny 11 miljonersregion.

På kunskapsspåret möter du ledande experter som belyser möjligheterna för en historisk infrastruktursatsning, en satsning som kommer vara avgörande för hållbara transporter, bostadsbyggande, städers utveckling, arbetsmarknad och ekonomisk tillväxt i Norden.

16 oktober kl 13-16